Grupy parafialne

W naszej parafii działa kilkanaście wspólnot parafialnych. Są to między innymi:

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna rada duszpasterska (concilium pastorale) jest organem doradczym w parafii, która ma na celu pomoc proboszczowi we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego w powiązaniu z życiem Kościoła powszechnego i diecezjalnego. Parafialna rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy (kan. 536 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Jej celem jest udzielenie pomocy proboszczowi w pracach duszpasterskich. Wszelkie opinie jak i uchwały rady są jedynie pomocą dla proboszcza w podejmowaniu decyzji. Nie jest to jednak organ władzy. Skład rady duszpasterskiej powinien odzwierciedlać strukturę religijno-społeczną i terytorialną wspólnoty parafialnej. Rada duszpasterska powinna być wspólnotą jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusa i nadzieją, którzy stawiają sobie za cel rozwój parafii poprzez działalność duszpasterską wśród ogółu parafian. Chodzi zatem o osoby kompetentne, mające na uwadze walory intelektualne i moralne. Proboszcz parafii pełni funkcję przewodniczącego rady. Liczba członków rady powinna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii. Aby rada duszpasterska mogła spełnić należycie powierzone jej zadania, osoby powołane do niej powinny być roztropnie dobierane, biorąc pod uwagę walory intelektualne i moralne danej osoby. Parafialna rada duszpasterska nie posiada osobowości prawnej i nie ma uprawnień do parafii na zewnątrz. Wspomniana rada działa na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej.

 


Ruch Światło Życie


Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

 


Schola parafialna

"Schola Niebieska" to dziecięca grupa parafialna, która śpiewa w czasie niedzielnej Eucharystii o godz.11.00. Grupa spotyka się w soboty o g. 10.30 i w niedzielę o godz. 10.00 w salce katechetycznej. Pod opieką s. Teresy Hałat przygotowuje śpiew na niedzielną liturgię.
"Schola Niebieska" oprócz śpiewu ma spotkania formacyjno- rekreacyjne: czas dla Jezusa oraz czas dla siostry i brata.


Służba Liturgiczna Ołtarza

“Służba liturgiczna” stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii. Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje się to jak gdyby na trzech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor.W naszej parafii jest 4 kandydatów, 20 ministrantów i 15 lektorów.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu. Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje odczytywanie Bożego Słowa podczas Mszy świętej.

Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w zbiórkach (wtorek po Mszy św. wieczornej), a także różne wyjazdy, wycieczki, ogniska, udział w rozgrywkach sportowych i dorocznej Pielgrzymce SLO do Archikatedry w Przemyślu na Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek.

Chłopcy i młodzieńcy poprzez służbę ministrancką i lektorską nabywają bardzo cenne umiejętności, które są niezastąpione w dorosłym życiu, takie jak: radzenie sobie ze stresem przed publicznością, wprawa przy wystąpieniach publicznych, nabycie umiejętności oratorskich, odpowiednia dykcja i umiejętność płynnego czytania. Bez wątpliwości są to cechy charakterystyczne dla przyszłych liderów w życiu społecznym i służbie Rzeczpospolitej. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Patryk Szymański.

 


Chór Parafialny "Ave Maria"

 W chwili objęcia stanowiska zastała chór w liczbie 23 osób. Prezesem chóru jest pan Ryszard Balicki. W 2011 roku chór świętował jubileusz 25 lecia swojego istnienia. Próby chóru odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej. Chór swoim śpiewem uświetnia najważniejsze uroczystości parafialne i patriotyczne.

 


Róże Różańcowe


Róże Różańcowe, to grupy 20 osobowe składające się z czcilieli Matki Najświętszej. Każda z osób odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca dzięki czemu cała "Róża" realizuje rozważania historii zbawienia wypraszając łaski dla Kościoła i świata. W naszej Parafii działa 25 takich Róż, w tym 4 męskie. Każda z Róż ma obranego przez siebie patrona spośród świętych Kościoła. Sprawy organizacyjne danej róży realizuje wybrana przez Różę osoba zwana zelatorem. Przyjęte jest, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca członkowie Róż gromadzą się na nabożeństwie różańcowym i wymieniają sobie tajemnice różańcowe, które następnie przez miesiąc odmawiają. Aby zapisać się do Róży indywidualnie należy zgłosić chęć przynależności ks. proboszczowi, który znając wolne miejsca pomoże "wejść" do którejś z istniejących Róż. Można też zebrać 20 osób chętnych i wtedy kontaktować się z ks. proboszczem celem zarejestrowania.

 


Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to ruch katolików świeckich, zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Wywodzi się z katolickich ruchów społecznych XIX w. Apostolstwo świeckich zawsze towarzyszyło ewangelizacyjnej misji Kościoła katolickiego, nie miało jednak określonych jasno zadań i struktur organizacyjnych. Mimo ich braku, w ciągu wieków odegrało ono olbrzymią rolę. Nawet w okresach zawirowań religijnych, istniała grupa ludzi pracujących na rzecz ewangelizacji. Przykładem może tu być działalność choćby tzw. Trzecich Zakonów – tercjarzy św. Franciszka i św. Dominika, znane są też prace świeckich na polu działalności charytatywnej. Dopiero w XIX w. podjęto próby tworzenia zorganizowanych ruchów o charakterze katolickim. W ten sposób doszło do kształtowania się ogólnego ruchu pod nazwą Akcji Katolickiej.

 


Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu tej formy naszej apostolskiej działalności zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Znalazło to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

  


Grupa Radia Maryja

Radio Maryja – to polska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona w Toruniu w 1991 przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest jedyną rozgłośnią radiową o charakterze religijnym słyszalną w całej Polsce. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizji Trwam. Wspólnota słuchaczy i osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w Radiu Maryja tworzy tzw. Rodzinę Radia Maryja. Organizacyjnie tworzy ona struktury działające przy parafiach za zgodą proboszczów. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdział statut Rodziny Radia Maryja 14 marca 2012roku. Rodzina Radia Maryja w naszej parafii spotyka się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych, a wraz z innymi grupami przeżywa uroczystości świąteczne. Modlimy się za Dzieła powstałe przy Radiu Maryja i staramy się finansowo wspierać te dzieła.

 


Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzyna-rodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu. Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowana im formację. Małżeństwa włączaja się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26). DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. W naszej parafii są dwa kręgi Domowego Kościoła.

 


Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działa przy Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. Obejmuje dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i I Liceum Ogólnokształcącego.  W SKC zaangażowanych jest ok. 30 osób. Koło Caritas prowadzi działalność charytatywną, której celem jest pomoc uczniom pochodzącym z ubogich rodzin, a także innym potrzebującym wsparcia materialnego. Koło realizuje zadania nakreślone przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Opiekunami tej grupy są: Ks. Patryk Szymański, ks. Paweł Wołoszyn, p. Wiesława Piestrak, p. Beata Buguń, p. Iwona Paul, p. Anna Żuraw, p. Anna Bystrzyńska.

Stałe akcje charytatywne to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, zbiórka na Hospicjum dziecięce. Okresowe akcje obejmują sprawy bieżące, jak np.  zbiórki na rzecz chorych dzieci, czy wsparcie finansowe placówek i organizacji misyjnych.

 


Dzieło Pomocy Powołaniom

Jest to grupa modlitewna, która w sposób szczególny troszczy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Członkowie tej grupy modlą się o nowe i święte powołania. W każdy pierwszy czwartek miesiąca pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną jest odmawiany różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania. Grupa ta wspiera także materialnie przygotowujących się do kapłaństwa.

Apostolat Margaretka

Ruch osób modlących się za kapłanów. Jako logo ruchu wybrano margaretkę, czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. „Każdy ‘płatek’ może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób. Zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Szanując wytworzoną przez lata praktykę, proponujemy modlitwę: dziesiątek Różańca  lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia. Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka. Według Louise Ward jest podobnie jak w przyrodzie, gdy znika serce kwiatu, płatki spadają na ziemię i nie ma już Margaretki. Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić, to bardzo dobrze, jednak czyni to nie na zasadzie obowiązku, lecz dobrowolności. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą, wierzymy przecież w tajemnicę świętych obcowania, jednakże można to uczynić.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.